Política de privacitat

La nostra adreça web és: https://universjove.cat. Aquesta página és propietat del Consell Comarcal de Ripollès.

Al Consell Comarcal del Ripollès estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals..

És per això que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que,  el Consell Comarcal del Ripollès, efectua en aquest lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils).


1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

El Consell Comarcal del Ripollès és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament, estant assessorat i supervisat per a l’adequada protecció pel nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@ripolles.cat


2. 
Per què tractem les seves dades personals de contacte?

Les dades que se’ns faciliten, així com qualssevol altres generades durant el desenvolupament de la relació amb la persona ciutadana/interessada, les podem tractar per a diferents finalitats en funció dels serveis que siguin objecte de prestació i, en tot cas, per a mantenir el contacte i la comunicació amb aquesta i gestionar la prestació dels serveis demandats /o prestats per aquest Consell Comarcal.

  • Correu electrònic: 

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de correus electrònics, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment en el seu cas d’una relació contractual.

  • Xarxes Socials

 El Consell Comarcal del Ripollès  compta amb diferents perfils en xarxes socials per a donar a conèixer les seves activitats i interactuar amb els usuaris. Els usuaris d’aquestes xarxes socials que decideixin voluntàriament seguir o ser amics del Consell Comarcal del Ripollès , manifesten el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals relatives al seu perfil per a interactuar en la xarxa social. El Consell Comarcal del Ripollès  no recapta dades procedents de les xarxes socials per a finalitats diferents a les esmentades. La utilització de xarxes socials comporta una transferència internacional de dades per a la prestació del servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l’adopció per part de la xarxa social de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea. En qualsevol moment pot deixar de seguir o ser amic del Consell Comarcal del Ripollès .

La persona usuària ha de respectar els drets de tercers, especialment, drets d’intimitat i protecció de dades, així com la normativa de propietat intel·lectual i industrial, en tota aquella informació que publiqui en la pàgina del Consell Comarcal del Ripollès . Es prohibeix la publicació d’informació que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans. L’usuari serà l’únic responsable de la informació que publiqui.

  Recomanem revisi la configuració de privacitat de la xarxa social i adjuntem enllaç a les diferents polítiques de privacitat:

– Twitter: https://twitter.com/es/privacy 
– Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation 
– Instagram: https://www.instagram.com/terms/accept/?hl=es 


3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals? És a dir, quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les seves dades personals? 

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seves dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades, en uns altres el compliment d’una obligació legal per part nostra, en uns altres el compliment per el Consell Comarcal d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de Poders Públics, en uns altres la protecció d’interessos vitals i en uns altres l’execució d’un contracte.

L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seva petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

Quan el tractament es basi en el seu consentiment, el mateix s’entendrà atorgat de manera inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part seva, que manifesta aquest consentiment.


4. D
urant quant de temps conservem les seves dades personals?

En general, les dades personals que se’ns faciliten les conservarem per a mantenir un historial d’atenció i gestionar els nostres serveis de manera eficient, mentre es mantingui la condició de ciutadà beneficiari o destinatari de la comunicació i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejades durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d’aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus a les que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona ciutadana/interessada.


5. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seves dades personals?

Les dades que ens proporciona podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb funcions legítimes de la persona cedent i la persona cessionària, com a les entitats o organismes als quals existeixi obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les quals arribem a acords per a desenvolupar projectes, socials, culturals o esportius o acords de col·laboració, etc.

6. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

Per a exercitar els seus drets en protecció de dades podrà formular una sol·licitud davant qualsevol dels punts de registre d’entrada del Consell Comarcal, en línia a través de la Seu Electrònica d’aquest, així com en l’adreça de correu electrònic  dpd@ripolles.cat

A aquest efecte i per a més informació, pot accedir al següent espai https://seu-e.cat/ca/web/ccripolles o, si escau, pot informar-se trucant al telèfon 972 70 32 11.

En tot cas, podrà, igualment, formular reclamacions davant l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/).